+48  505 915 112
0
0

Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego nowetekstylia.pl

Regulamin niniejszy reguluje zasady obsługi w Sklepie dla klienta detalicznego (dalej: Klient/Konsument) działającego pod adresem www.nowetekstylia, dostępne na stronach internetowych Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Sprzedawcy, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.


Informacje ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.nowetekstylia.pl (dalej: Sklep) jest własnością Marcina Jankowskiego działającego jako przedsiębiorca pod firmą Marcin Jankowski z siedzibą ul. Rapackiego 11/2; 44-100 Gliwice, NIP: 969-135-11-60, REGON: 240742164(dalej: Sprzedawca), dokonano wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice w dniu 01.10.2007 r. pod numerem II/764/2007.

Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.nowetekstylia.pl  jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów tekstylnych, dekoracji wnętrz oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski. Poza terytorium Polski zamówienie może być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


Definicje

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.)

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nowetekstylia.pl

SPRZEDAWCA – Marcin Jankowski – właściciel firmy

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.nowetekstylia.pl

STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.nowetekstylia.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


Rejestracja w sklepie internetowym

Rejestracja w sklepie internetowym www.nowetekstylia.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia użytkownik powinien podać potrzebne dane identyfikujace.

W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest o dokonanie ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.


Realizacja zamówienia - zawarcie umowy sprzedaży

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Po skompletowaniu zamówienia / za pomocą opcji dodaj do koszyka / należy uzupełnić formularz zakupu z podaniem danych do przesyłki oraz ewentualnych uwag, następnie dokonać wpłaty sumując kwoty podane przy wybranych towarach na konto PKO BP:  69 1020 1185 0000 4202 0127 7102 doliczając koszt wybranego sposobu dostawy / działanie automatyczne /.

Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia, tj. zawarcia umowy sprzedaży / potwierdzenie jej zawarcia /.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

Towar zostanie wysłany na wskazany adres kupującego.

Zaleca się, aby zamawiający, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w przypadku uszkodzenia w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: +48 519 19 32 31


Zmiana zamówienia

Zmiana zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym:

- e-mailem: biuro@nowetekstylia.pl

 • telefonicznie z Działem Obsługi Klienta Indywidualnego: Joanna, telefon: +48 519 108 119.

Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia / np. wg poniższego wzoru/ przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres biuro@nowetekstylia.pl bądź też listownie na adres: Nowetekstylia Marcin Jankowski, ul. Środkowa 5, 96-321 Żabia Wola

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

Zwracany towar klient powinien odesłać na adres: Nowetekstylia Marcin Jankowski, ul. Środkowa 5, 96-321 Żabia Wola

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / nieobowiązkowy /

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat

Nowetekstylia Marcin Jankowski, ul. Środkowa 5, 96-321 Żabia Wola, TEL. 519 19 32 31, biuro@nowetekstylia.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześlemy potwierdzenie o jego otrzymaniu.


Tryb postępowania reklamacyjnego

W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@nowetekstylia.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Nowetekstylia Marcin Jankowski, ul. Środkowa 5, 96-321 Żabia Wola

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

· imię i nazwisko
· adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
· przedmiot reklamacji
· przyczynę reklamacji
· podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:

- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.

- korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.


Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Cena

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.


Faktury

Na życzenie Klienta do każdego zamówienia dołączamy Fakturę VAT. Do każdego zamówienia dołączony zostaje paragon.


Koszt i czas dostawy

Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zamówienia oraz od sposobu opłaty za zamówienie.

- przy wpłacie na konto: 17 zł

- przy pobraniu (tzw. płatność przy odbiorze): 25 zł

Zamówienia (jednorazowe) powyżej kwoty 300 zł wysyłane są na koszt Sprzedawcy - nastąpiła zmiana wysokości kwoty z 250 zł do 300 zł - dostawa gratis.

Zamówienie jest realizowane maksymalnie 48 h po zaksięgowaniu należnej kwoty (opcja: wpłata na konto) lub maksymalnie 48 h po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o wybraniu przesyłki za pobraniem.

Realizacja zamówień złożonych w piątek po godz. 12:00, sobotę i w niedzielę rozpoczyna się najwcześniej w poniedziałek.

Przesyłki zagraniczne realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i kosztów wysyłki z Działem Obsługi Klienta Indywidualnego: Joanna, telefon: +48 519 108 119.

Wszystkie zamówienia krajowe wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.


Formy płatności

Sklep oferuje następujące formy płatności:

- przelewem bankowym na podane w treści niniejszego regulaminu konto bankowe (pkt. dot. realizacji zamówienia - powyżej)

- za pobraniem (zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki)

- zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy po uprzednich ewentualnych uzgodnieniach

- szybkie płatności PayU


Ochrona danych osobowych

Sprzedający jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu. Rejestrując się w Sklepie (podając dane kontaktowe do zamówienia) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem Sklepu pod adresem mailowym biuro@nowetekstylia.pl

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: Rozporządzenie):

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówienia, które Państwo złożyliście,
 • podanie danych było dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia zamówienia,
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) oraz zgodnie
  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • Państwa dane mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych
  i informatycznych, realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną, firmie odpowiedzialnej za drukowanie materiałów, z których korzystamy oraz firmie odpowiedzialnej za niszczenie dokumentacji,
 • mogą Państwo skontaktować się z nasza Firmą w sprawie ochrony danych pod adresem: biuro@nowetekstylia.pl
Więcej informacji o RODO 

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości witryny oraz celach statystycznych.

Stosujemy je  w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych).
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.nowetekstylia.pl.